VZW Steuncomité De Grizzly

Stuur jouw vragen door naar: vzw@degrizzly.be

Een achterban van honderden volwassenen betekent een ruggesteun voor de federatie in het algemeen en voor onze eenheid in het bijzonder. Deze personen behoren niet tot de actieve beweging en zijn bijgevolg “steunend” lid van de federatie.
Het dagelijks bestuur bestaat uit actieve oud-leiding of genodigden. Het bepaalt over het overkoepelend beleid en zorgt voor de nodige ondersteuning naar de leiding. Deze mandaten worden hernieuwd bij uittreding.

Leeuw
Strijdvaardige Leeuw
(Stephan)

Voorzitter

Lemming
Gemakzuchtige Lemming
(Thomas)

Medevoorzitter

Banteng
Banteng
(Sigrun)

Secretaris

Anneke
Anneke

Penningmeester

Suricato
IJverige Suricato
(Henri)

Afgevaardigde scouts (EL)

Secretario
Secretario
(Tim)

Koala
Koala
(Jamina)

Communicatieverantwoordelijke

Arasari
Uitbundige Arasari
(Jennifer)

Communicatieverantwoordelijke

Samenstelling
Bij de samenstelling van het steuncomité moet men rekening houden met de taak die deze mensen te wachten staat. Men moet komen tot een gevarieerde samenstelling waarbij de deskundigheid en de inzet van de leden, de materiële eenheidsbelangen ten goede komen. Om efficiënt te werken moet het aantal leden beperkt blijven.
De regelmatige vernieuwing van de leden en het herkiesbaar stellen van het voorzitterschap zijn noodzakelijke voorwaarden om niet te komen tot “kliekjesgeest”. De leden worden verkozen voor twee jaar.

Taak
Een steuncomité kan taken op zich nemen na overleg met de EL
Vooraf stellen we twee principes:

  • Het eenheidscomité is in hoofdzaak dienstverlenend. Het mag zich niet in die mate opdringen of institutionaliseren dat het de taken overneemt die evengoed door de eenheid kunnen vervuld worden.
  • Een positieve instelling van beide groepen is noodzakelijk evenals de overtuiging dat het in hoofdzaak om kinderen gaat.

Mogelijke taken (deze lijst is niet beperkend):
Morele opdrachten: principes van F.O.S.open scouting aankleven en verdedigen
Financiële opdrachten: fund-raising
Materiële opdrachten: secretariaatswerk
Logistieke opdrachten:
– aankopen, herstellen, onderhouden materieel
– publicaties
– feesten
– kampen
– lokalen: opsporen, bouwen, onderhoud, veiligheid
– steun bij recrutering
– Public Relations

Patrimonium
Het bezit van de eenheid behoort in feite aan de leden toe, zowel zij die er nu lid van zijn, als zij die er in de toekomst deel zullen van uitmaken.

Shopping Basket